بوتيل استات Butyl Acetate-HSCode:29153300

توضیحات عمومی بوتيل استات N-BUTYL ACETATE نام آیوپاک:                                                               Butyl acetate کد تعرفه گمرکی :                                                          ۲۹۱۵۳۳۰۰ کد آیسیک :                                                              ۲۴۱۱۵۱۲۶۵۵ فرمول مولکولی:                       C6H12O2     or     CH3COO(CH2)3CH3 CAS number :                                                               ۴-۸۶-۱۲۳ نام­های متداول دیگر: بوتیل اتانوئات […]