تولوئن-Toluene-HSCode:29023000

توضیحات عمومی تولوئن TOLUENE فرمول مولکولی:                                                          C7H8 CAS number:                                                        ۱۰۸-۸۸-۳ نام­های متداول دیگر: Toluol تولول، methyl benzene  متیل بنزن ،Phenyl methane  فنیل متان، Anisen آنیسن ، متیل بنزول methyl benzol کاربرد بصورت خلاصه: از تولوئن در فرآیند تولید رنگ ها، تینرها، برق ناخن و لاک، چسب ها، جلادهنده ها، لاستیک، چاپ و دباغی چرم […]