بوتيل استات Butyl Acetate-HSCode:29153300

توضیحات عمومی بوتيل استات N-BUTYL ACETATE نام آیوپاک:                                                               Butyl acetate کد تعرفه گمرکی :                                                          ۲۹۱۵۳۳۰۰ کد آیسیک :                                                              ۲۴۱۱۵۱۲۶۵۵ فرمول مولکولی:                       C6H12O2     or     CH3COO(CH2)3CH3 CAS number :                                                               ۴-۸۶-۱۲۳ نام­های متداول دیگر: بوتیل اتانوئات […]

اتيل استات-Ethyl Acetate-HSCode:29153100

توضیحات عمومی اتيل استات              ETHYL ACETATE                         کد تعرفه گمرکی :                                 ۲۹۱۵۳۱۰ کد آیسیک :                                    ۲۴۱۱۵۱۲۶۵۳ فرمول مولکولی:                                    C4H8O2 CAS Number:                                     ۶-۷۸-۱۴۱ نام های متداول دیگر: اتیل اتانوآت Ethyl ethanoate ، استیک اسید […]