آديپيك اسيد-Adipic Acid-HSCode:29171200

توضیحات عمومی ADIPIC ACID کد تعرفه گمرکی :                                                              ۲۹۱۷۱۲۰۰ کد آیسیک :                                                                   ۲۴۱۱۵۱۲۸۱۱ فرمول مولکولی:                                C6H10O4   یا    HOOC(CH2)4COOH CAS-number :                                                                ۹ – ۰۴ – ۱۲۴ نام­های متداول دیگر: بوتان -۱و۴ – دی کربوکسیلیک اسید Butane-1,4-dicarboxylic acid ، هگزان – ۱و۶ […]