فنول-Phenol-HSCode:29071100

فروش فنول كمهو توضیحات عمومی PHENOL کد تعرفه گمرکی :                                                ۲۹۰۷۱۱۰۰ کد آیسیک :                                                    ۲۴۱۱۵۱۲۶۰۷ فرمول مولکولی:                                   C6H6O   یا   C6H5OH CAS number :                                                    ۲-۹۵-۱۰۸ نام­های متداول دیگر: کربولیک اسید Carbolic acid ، فنیلیک اسید Phenylic acid ، هیدروکسی بنزن Hydroxybenzene ، فنیک اسید […]