فروش استون كمهو-بشكه هاي استون استون-Acetone-HSCode:29141100

          توضیحات عمومی استون   ACETONE کد تعرفه گمرکی :                      ۲۹۱۴۱۱۰۰ کد آیسیک :                          ۲۴۱۱۵۱۲۶۲۵ فرمول مولکولی:                      CH3COCH3 CAS number :                            ۱-۶۴-۶۷ نام­های متداول دیگر: دو پروپانون ۲-propanone ، دی متیل کتون Dimethyl Ketone ، بتا کتوپروپان Beta-Ketopropane ، متیل کتون Methyl ketone ، […]