استيك اسيد-Acetic Acid HSCode:291521

توضیحات عمومی استيك اسيد ACETIC ACID کد تعرفه گمرکی :                                        ۲۹۱۵۲۱۰۰ کد آیسیک :                                            ۲۴۱۱۵۱۲۶۳۵ فرمول مولکولی:                     CH3COOH     یا    C2H4O2 CAS number :                                              ۷-۱۹-۶۴ نام­های متداول دیگر: اتانوئیک اسید  Ethanoic acid ، هیدروژن استات  Hydrogen acetate ،  متان کربوکسیلیک اسید  Methanecarboxylic acid ، سرکه  […]